REGULAMIN KONKURSU „Jeżdżąca szafa Kasi”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs pod nazwą „Jeżdząca szafa Kasi” (zwany dalej „Konkursem”) organizowany jest przez Discovery Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bielańskiej 12 w Warszawie NIP: 5272322571; KRS 23911; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 50 000,00 złotych (zwaną dalej „Organizatorem”).
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulamin”) określa zasady przeprowadzenia Konkursu, zasady uczestnictwa w Konkursie, nagrody, sposób wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz przekazania im przyznanych nagród.
 3. Organizator przeprowadza Konkurs od dnia 10 maja 2017 r. do dnia 20 maja 2017 r. (zwany dalej: „Czas trwania Konkursu”).
 4. Konkurs prowadzony jest na Facebooku https://www.facebook.com oraz Instagramie http://instagram.com („Strona Konkursu”)
 5. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski.
 6. Fundatorem Nagród (zwany dalej „Fundator”) w Konkursie jest Organizator Konkursu.
 7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany, ani powiązany z serwisem Facebook. Wszelkie informacje wymagane Regulaminem udostępniane są Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.com.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie osoby fizyczne, które w dniu rozpoczęcia Konkursu mają ukończone 18 lat, zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwany dalej „Uczestnik”) oraz które są użytkownikami serwisu Facebook.com lub Instagram.com. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora ani osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu, a także członkowie ich najbliższych rodzin, za których uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia bądź faktycznego wspólnego pożycia.
 3. Warunkami niezbędnymi do wzięcia udziału w Konkursie są
  1. posiadanie statusu Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1 i 2,
  2. zaakceptowanie całości Regulaminu i wyrażenie bezwarunkowej zgody na zastosowanie wszystkich jego postanowień,
  3. poprawne wykonanie zadań konkursowych, w sposób przewidywany zasadami Konkursu.
 4. Niedopuszczalne jest:
  1. naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich,
  2. naruszanie jakiegokolwiek spośród punktów niniejszego Regulaminu. 

 5. W przypadku podejrzenia o działania niezgodne z Regulaminem, Organizator ma prawo w każdym momencie i bez podania uzasadniania do:
  1. pominięcia Uczestnika Konkursu w procesie rozdysponowania nagród, 
 usunięcie Uczestnika Konkursu z Konkursu. 

 6. Decyzja Organizatora jest ostateczna.
 W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (zwaną dalej „Komisja”). Komisja oceniać bedzie zadania wykonane przez Uczestników. Komisja wyłoni autora najbardziej oryginalnej i kreatywnej Pracy Konkursowej. Podczas oceniania Prac Konkursowych, Komisja Konkursowa będzie kierowała się pomysłowością i inwencją autorów.
 7. Uczestnicy, którym Komisja Konkursowa przyzna Nagrody będą zwani dalej „Laureatami Konkursu”. Laureat zostanie przedstawiony na stronach http://facebook.com/TLCPolska oraz http://instagram.com/TLCPolska w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu.

§ 3 ZASADY KONKURSU

 1. Rozwiązanie zadania konkursowego polega na zamieszczeniu odpowiedzi na pytanie konkursowe - Opisz swoją wpadkę modową na stronie serwisu http://facebook.com lub http://instagram.com w trybie publicznym, przy użyciu hashtagów #jeżdżącaszafa, lub #jezdzacaszafa („Praca Konkursowa”) w Czasie Trwania Konkursu.
 2. Każdy Uczestnik może w ramach Konkursu przesłać dowolną liczbę Prac Konkursowych. Jeden Uczestnik może być Laureatem tylko jednej nagrody w Konkursie.
 3. Niedopuszczalne jest przesyłanie Prac Konkursowych, które, zawierają treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, zawierają treści wulgarne, obsceniczne, treści uważane powszechnie za obraźliwe, naruszają prawa osób trzecich, np. dobra osobiste, autorskie prawa majątkowe lub osobiste, zawierają jakiekolwiek rozpoznawalne produkty, znaki towarowe, logo, itp. za wyjątkiem produktów i logo [TLC POLSKA], są niezgodne z Regulaminem oraz zawartymi w nim oświadczeniami Uczestnika są niezgodne z regulaminem serwisu Facebook.com.
 4. Orgaznizator zastrzega sobie prawo do usuwania ze Strony Konkursu Prac Konkursowych, o którch mowa powyżej. Takie Prace Konkursowe nie biorą udziału w Konkursie.
 5. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika, który w sposób niezgodny z prawem i dobrymi obyczajami wpłynął na przebieg Konkursu, lub w stosunku do którego zachodzi takie podejrzenie.
 6. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa do Pracy Konkursowej w zakresie koniecznym do udziału w Konkursie.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na udział w Konkursie, oświadcza, że jest osobą pełnoletnią i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, oświadcza, że nie zachodzą wobec niego żadne okoliczności, które powodują jego wykluczenie z Konkursu, wyraża zgodę na opublikowanie na Stronie Konkursu jego imienia, nazwiska oraz Pracy Konkursowej, oświadcza, że w związku z uczestnictwem w Konkursie nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń od Serwisu Facebook.com lub Instagram.com
 8. Akceptując niniejszy Regulamin i publikując Pracę Konkursową na Stronie Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (imię, nazwisko, e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu), przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności ogłoszenia wyników Konkursu oraz przekazania Nagrody Laureatowi.
 9. Akceptując niniejszy Regulamin i publikując Pracę Konkursową na Stronie Konkursu, Uczestnik udziela bezpłatnej nieograniczonej terytorialnie licencji niewyłącznej na korzystanie przez Organizatora z Pracy Konkursowej Uczestnika w zakresie jej udostępniania na Stronie Konkursu, oświadcza, że Praca Konkursowa stanowi przejaw jego indywidualnej i oryginalnej twórczości oraz że przysługują mu wszelkie prawa do Pracy Konkursowej i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone, jak również Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich, jeżeli Praca Konkursowa będzie zawierać wizerunek osób fizycznych – Uczestnik oświadcza, że osoby te wyraziły zgodę na wykorzystanie i opublikowanie ich wizerunku.

§ 4 NAGRODY I ICH PRZYZNANIE W KONKURSIE

 1. Nagrodą w Konkursie jest możliwość dokonania zakupów na kwotę 1500 złotych (słownie: tysiąc pięćset) złotych brutto w wybranej przez Laureata galerii handlowej, w dowolnym mieście, w towarzystwie Katarzyny Grabowskiej – prowadzącej program o nazwie – Jeżdżąca szafa Kasi - w terminie uzgodnionym z Organizatorem do dnia 16 czerwca 2017 r. Data planowanych zakupów może zostać wyznaczona w okresie od 17 czerwca 2017r. do 31 lipca 2017r. (zwaną dalej: „Nagroda”).
 2. W Konkursie przyznana zostanie jedna Nagroda.
 3. W przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty podatku dochodowego od Nagrody, zostanie ona powiększona o część pieniężną, równą wartości podatku dochodowego. Kwota ta zostanie pobrana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wartości równej 11,11% Nagrody. Część pieniężna Nagrody nie zostanie wypłacona Laureatowi i zostanie odprowadzona na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego.
 4. Organizator będzie kontaktował się z Laureatami drogą mailową lub za pośrednictwem serwisu Facebook.com.
 5. Laureat nie ma możliwości wymiany Nagrody na inną, jak również nie przysługuje mu prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie Nagrody .
 6. Nagroda zostanie zrealizowana w dacie zakupów, ustalonej uprzednio przez Laureata z Organizatorem.
 7. W celu realizacji Nagrody Laureat zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi w wiadomości prywatnej na portalu Facebook bądź drogą mailową następujących danych: adres e-mail, imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu lub innych danych, których podania Organizator może wymagać na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w Polsce. Podczas realizacji Nagrody Laureat jest zobowiązany do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość Laureata.
 8. Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku, gdy w terminie do dnia 16 czerwca 2017 r. Laureat:
  1. nie uzgodni z Organizatorem sposobu odbioru tej Nagrody; lub
  2. nie odpowie na wiadomość, o której mowa w pkt.4;
  3. lub nie stawi się w planowanej dacie zakupów,ustalonej z Organizatorem.