REGULAMIN KONKURSU pod nazwą „TLC: Randka w Łóżku”

 1. DEFINICJE
  1. Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom nadaje się znaczenie wskazane poniżej:
   Fan - oznacza użytkownika Serwisu Facebook®, który przez kliknięcie w przycisk „Lubię to!” na Fanpage'u uzyskał status fana Fanpage’a.
   Fanpage - oznacza profil publiczny marki "TLC Polska" prowadzony przez Organizatora w Serwisie Facebook® pod adresem https://www.facebook.com/TLCPolska/?fref=ts.
   Konkurs - oznacza konkurs pod nazwą „TLC:Randka w Łóżku” prowadzony w Okresie Trwania Konkursu i na warunkach wskazanych w treści Regulaminu.
   Laureat Konkursu - oznacza Uczestnika, który dokonał przynajmniej jednego Zgłoszenia Konkursowego, w stosunku do którego Komisja Konkursowa stwierdziła uprawnienie do otrzymania Nagrody.
   Nagroda - oznacza voucher do sklepów H&M uprawniający do zakupów o wartości 100 złotych. W Konkursie zostanie rozdanych 10 Nagród .
   Okres Trwania Konkursu - oznacza okres wskazany w pkt 3.2. Regulaminu.
   Organizator - oznacza Discovery Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bielańskiej 12, 00-085 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 23911, posiadającą NIP: 5272322571, REGON: 016992839, kapitał zakładowy w kwocie 50 000,00 PLN.
   Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Konkursu wiążący dla Organizatora, Komisji Konkursowej, Uczestników Konkursu, określający zasady i warunki Konkursu.
   Serwis Facebook® - oznacza serwis internetowy pod adresem: www.facebook.com.
   Uczestnik - oznacza użytkownika sieci Internet, który dokonał prawidłowego i skutecznego Zgłoszenia Konkursowego i spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane w treści Regulaminu.
   Zadanie Konkursowe - oznacza post konkursowy umieszczony przez Organizatora w Okresie Trwania Konkursu na ścianie (wallu) Fanpage'a określający wymagania stawiane Uczestnikom przy tworzeniu Zgłoszeń Konkursowych oraz tematykę Zgłoszeń Konkursowych.
   Zgłoszenie Konkursowe - oznacza zamieszczenie zdjęcia spełniającego wymogi opisane w pkt Regulaminu na ścianie (wallu) Uczestnika w serwisie internetowym www.facebook.com, z wykorzystaniem konta zarejestrowanego użytkownika Serwisu Facebook® Uczestnika.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorem Konkursu jest Discovery Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego i fundatorem Nagród w Konkursie.
  2. Konkurs prowadzony jest w celu promocji programu Organizatora pod marką „TLC Polska”.
  3. Regulamin jest dostępny na stronie TLC Polska pod adresem http://www.tlcpolska.pl/undressed-regulamin/.
  4. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i ją zaakceptować. Dokonanie Zgłoszenia Konkursowego zgodnie z pkt 5.3. Regulaminu uznawane będzie za potwierdzenie przez Uczestnika zapoznania się z Regulaminem i wyrażenia zgody na jego postanowienia.
  5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook®. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.
  6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
  7. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Fanpage’a w Serwisie Facebook® na ścianie (wallu) Fanpage’a pod adresem https://www.facebook.com/TLCPolska/?fref=ts
  8. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie Regulamin, a wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.
 3. PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU
  1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez Uczestnika i zamieszczenie za pośrednictwem swojego publicznego profilu na portalu Facebook lub Instagram w Okresie Trwania Konkursu Zgłoszenia Konkursowego w odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.
  2. Konkurs odbywa się w dniu 20 sierpnia 2016 o godz: 10:00 czasu polskiego i kończy się 21 sierpnia 2016 o godz. 24:00 czasu polskiego.
  3. Do Konkursu można przystąpić w dniach 20-21.08.2016 w godzinach 10:00.00-18:00.00 czasu polskiego.
 4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
  2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
  3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
   1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski;
   2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ukończyła 16 lat, przy czym w przypadku osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych – uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie;
   3. posiada niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Facebook®;
   4. posiada profil na portalu Facebook lub Instagram;
   5. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia zgodnie z pkt 2.5. Regulaminu.
  4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, osoby współpracujące z tymi podmiotami, a także członkowie Komisji Konkursowej jak również osoby najbliższe tych osób, tj. małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo oraz powinowaci, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 5. PRZEBIEG KONKURSU
  1. W Okresie Trwania Konkursu – w dniach 20-21.08 2016 – publikowane będzie Zadanie Konkursowe. Stand TLC udostępniany będzie celem wykonania zdjęcia w dniach 20-21.08.2016 dla osób przebywających we Władysławowie, w godzinach 10:00.00-18:00.00 czasu polskiego.
  2. Treścią Zadania Konkursowego jest zrobienie sobie i osobie towarzyszącej zdjęcia w standzie TLC umieszczonym w jednym z miast wskazanych w pkt 5.1. oraz umieszczenie go na swojej ścianie (wallu) w serwisie Facebook,lub Instagram opatrzonego kreatywnym komentarzem.
  3. Zgłoszenie Konkursowe polega na opublikowaniu na publicznym profilu Uczestnika zdjęcia w standzie TLC wraz z zabawnym komentarzem oraz dopiskiem „#UndressedTLC”, z wykorzystaniem konta zarejestrowanego użytkownika Serwisu Facebook® lub Instagram® należącego do Uczestnika.
  4. W celu wzięcia udziału w Konkursie wystarczy dokonać w Okresie Trwania Konkursu co najmniej jednego Zgłoszenia Konkursowego.
  5. Zgłoszenie Konkursowe nie może zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego ani zawierać zastrzeżonych nazw lub znaków innych niż nazwy i znaki produktów TLC Polska. Zgłoszenie Konkursowe nie może naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich.
  6. Zgłoszenie Konkursowe musi stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej Uczestników i nie może stanowić cudzych utworów, ich kopii ani opracowania.
  7. Zamieszczając Zgłoszenie Konkursowe za pośrednictwem Fanpage'a lub Instagrama Uczestnik zapewnia, że jest autorem zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego i przysługują mu niczym nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego.
  8. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w pkt 5.2. – 5.7. Regulaminu będą ukrywane bądź usuwane przez Organizatora i nie będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrodę.
  9. Konkurs wygrywają osoby, których Zgłoszenia Konkursowe zostaną wybrane przez Komisję Konkursową. W konkursie wyłonionych zostanie 5 (pięciu) Laureatów Konkursu Uczestnik może zostać Laureatem Konkursu tylko na podstawie jednego Zgłoszenia Konkursowego. W przypadku gdy Uczestnik dokonał kilku Zgłoszeń Konkursowych w odpowiedzi na Zadania Konkursowe, Uczestnik otrzyma Nagrodę wyłącznie z tytułu jednego Zgłoszenia Konkursowego.
  10. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Laureatów Konkursu zapewnia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób, która zweryfikuje pełnienie kryteriów, o których mowa w pkt 5.9. oraz poprawność Zgłoszenia Konkursowego (tj. spełnienie wymogów wskazanych w pkt. 5.2. i 5.3.). W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby ze strony Organizatora.
  11. Lista Laureatów Konkursu zostanie ogłoszona na ścianie (wallu) Fanpage'a TLC w Serwisie Facebook® w dniu 24.08.2016 r. do godz. 17:00 czasu polskiego.
  12. Publikacji, o której mowa w pkt 5.11. będą podlegały dane danego Laureata Konkursu widniejące w ogólnych ustawieniach konta Serwisu Facebook® jako imię i nazwisko.
 6. NAGRODY
  1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody dla 5 (pięciu) Laureatów Konkursu wyłonionych przez Komisję Konkursową: 5 (pięć) voucherów do sklepów H&M uprawniający do zakupów o wartości 100 złotych każdy, plus nagrody pieniężnej w wysokości 11 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie podatku dochodowego od wygranej i zostanie wpłacona bezpośrednio na konto Urzędu Skarbowego po przekazaniu nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn.zm.) – po jednym voucherze dla jednego Laureata.
  2. Każdy Uczestnik, niezależnie od liczby Zgłoszeń Konkursowych w Okresie Trwania Konkursu, może otrzymać tylko jedną Nagrodę.
 7. WYDANIE NAGRODY
  1. Laureaci Konkursu zobowiązani są w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia ogłoszenia przez Organizatora listy Laureatów Konkursu wraz z komunikatem adresowanym do Laureatów Konkursu na ścianie (wallu) Fanpage'a przesłać wiadomość e-mail na adres e-mail podany w komunikacie lub wiadomość prywatną na Fanpage’u z danymi niezbędnymi do przekazania Nagrody, o które zostaną poproszeni przez Organizatora w treści komunikatu, w szczególności adresu e-mail, imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania Laureata Konkursu, pod który ma zostać wysłana Nagroda zgodnie z pkt 6.1. Regulaminu, na potrzeby rozliczenia podatku dochodowego od wygranej: danych właściwego naczelnika urzędu skarbowego, numeru identyfikacji podatkowej i PESEL uczestnika oraz kontaktowego numeru telefonu na potrzeby kontaktu z Laureatem Konkursu przez pracownika firmy kurierskiej, a w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych – zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo i odbiór Nagrody w Konkursie. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub innych nieprawidłowych lub niekompletnych danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia Nagród skutkują utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
  2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego przy okazji dokonywania Zgłoszenia Konkursowego danych (np. prowadzić korespondencję e-mailową) oraz żądać podania szczegółowych informacji związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, w tym złożenia oświadczenia o określonej formie i treści oraz przedstawienia stosownych dokumentów w każdorazowo wskazanym odpowiednim terminie, o ile jest to konieczne do realizacji celu Konkursu. Odmowa Uczestnika bądź niezastosowanie się do wezwania równoznaczne jest z niespełnieniem przez Uczestnika wymagań stawianych w Regulaminie i skutkować będzie jego wykluczeniem z Konkursu na każdym etapie, również po jego zakończeniu, z utratą prawa do przyznanej Nagrody włącznie.
  3. Nagrody zostaną wydane Laureatom Konkursu poprzez ich przesłanie firmą kurierską przez Organizatora na adresy korespondencyjne podane przez Laureatów Konkursu w trakcie procedury kontaktu, o której mowa powyżej, w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu i otrzymania od poszczególnych Laureatów Konkursu informacji niezbędnych do rozliczenia podatku od wygranej i kompletnych danych kontaktowych, o których mowa w pkt 7.1. Regulaminu.
  4. Laureaci Konkursu nie są uprawnieni do żądania szczególnych właściwości uzyskanej Nagrody, wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze.
 8. PRAWA AUTORSKIE
  1. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego, Uczestnik udziela Organizatorowi i Zleceniodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia Konkursowego w celach związanych z Konkursem, na czas trwania Konkursu oraz na 3 (trzy) miesiące po jego zakończeniu, na następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym za pośrednictwem Fanpage'a.
  2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 §1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 921 §3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wydania nagrody Laureatowi Konkursu, Organizator oraz Zleceniodawca nabywają nieograniczone autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego Laureata Konkursu oraz prawa do rozpowszechniania jego opracowań, we wszystkich krajach świata bez ograniczeń czasowych, na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, w tym utrwalanie na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROM-y, DVD, nośniki magnetooptyczne), zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym zwielokrotnianie techniką drukarską, wprowadzanie egzemplarzy do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, rozpowszechnianie w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych, publiczne wykonywanie lub odtwarzanie, nadawanie za pośrednictwem satelity, publiczne wyświetlanie, tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, modyfikowanie, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz jego pojedynczych fragmentów, najem, dzierżawa, umieszczanie na towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzanie do obrotu tak oznaczonych towarów lub opakowań, używania we wszystkich formach reklamy, zarejestrowanie jako znaku towarowego w kraju i za granicą, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej), korzystanie w zakresie promocji i reklamy.
  3. Laureat Konkursu zobowiązuje się także do niewykonywania w stosunku do Organizatora i Zleceniodawcy autorskich praw osobistych do Zgłoszenia Konkursowego, w szczególności wyraża zgodę na jego rozpowszechnianie w całości lub w części bez podawania imienia i nazwiska lub pseudonimu Laureata Konkursu.
  4. Organizator ma prawo zażądać od Laureata Konkursu, przed wydawaniem Nagrody w Konkursie, zawarcia stosownej umowy o przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych do nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego.
  5. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego, o którym mowa w pkt 8.3, Laureatowi Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie. Otrzymana w Konkursie Nagroda wyczerpuje w całości roszczenia finansowe Laureata Konkursu z powyższego tytułu.
  6. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonych Zgłoszeń Konkursowych.
  7. Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na korzystanie z wizerunków zamieszczonych w Zgłoszeniu Konkursowym, w tym w szczególności z wizerunku Uczestnika i osoby towarzyszącej, w ramach eksploatacji Zgłoszenia Konkursowego na warunkach określonych w niniejszym pkt. 8 Regulaminu w celu stworzenia relacji z przebiegu Konkursu.
 9. DANE OSOBOWE
  1. Poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jako administratora danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu Konkursowym do Konkursu w celach związanych z przebiegiem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców, przyznaniem i wydaniem Nagrody oraz w związku z ewentualnym trybem reklamacyjnym. Organizator może także przetwarzać inne dane osobowe Laureatów Konkursu, o których mowa w pkt 7.1. w celach tam określonych.
  2. Podanie przez Uczestnika wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
  3. Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne dla realizacji Konkursu, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w toku trwania Konkursu, Uczestnik taki lub jego Zgłoszenie Konkursowe zostaną wykluczone z Konkursu.
  4. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako Laureata Konkursu w Serwisie Facebook® w postaci imienia i nazwiska widniejących w ogólnych ustawieniach konta Serwisu Facebook®.
  5. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie, jego wizerunku w celach związanych z Konkursem.
 10. REKLAMACJE
  1. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.
  2. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail ………. lub w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora w Okresie Trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Konkursu tj. do dnia 14.08.2016 r.
  3. O zachowaniu terminu opisanego w pkt 10.2. Regulaminu decyduje data nadania listu poleconego w placówce pocztowej lub data wysłania Reklamacji w formie wiadomości e-mail, o ile Uczestnik posiada potwierdzenie dostarczenia e-maila do serwera Organizatora. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z pkt
  5. Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu i podstaw reklamacji.
  6. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym lub za pomocą e-mail wysłanym najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
  7. Decyzje Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem.
 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. W przypadku, gdyby pojawiły się problemy techniczne w funkcjonowaniu Serwisu Facebook®, dostęp do Konkursu na ścianie (wallu) Fanpage’a może zostać czasowo zawieszony.
  2. Poprawność działania platformy internetowej wykorzystywanej do przeprowadzenia Konkursu może być uzależniona od sprzętu komputerowego, oprogramowania, a także parametrów łącza internetowego posiadanego przez Uczestnika oraz natężenia ruchu w sieci Internet lub w Serwisie Facebook®.
  3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest brać udział w Konkursie osobiście i wyłącznie z wykorzystaniem jednego własnego konta zarejestrowanego użytkownika w Serwisie Facebook®. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika powyższych postanowień Uczestnik może zostać wykluczony, a jego Zgłoszenia Konkursowe nie będą brane pod uwagę, utraci też prawo do ewentualnej Nagrody.
  4. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych związanych ze Zgłoszeniem Konkursowym ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał owego Zgłoszenia w Konkursie, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
  5. Naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Konkursu skutkuje jego wykluczeniem z udziału w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator. W szczególności naruszeniem Konkursu jest zawinione podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych oraz naruszenie przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie przepisów obowiązującego prawa.
  6. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w platformę internetową wykorzystywaną do realizacji Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego lub z niniejszym Regulaminem, mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do Nagrody.
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Fanpage’u. W przypadku zmiany Regulaminu na Fanpage’u pojawi się stosowny komunikat, a Uczestnicy zostaną także powiadomieni o zmianach Regulaminu za pośrednictwem komunikatu na ścianie (wallu) Fanpage’a lub poczty elektronicznej na adres e-mail, na który zarejestrowane jest konto użytkownika w Serwisie Facebook®.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
  3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
  4. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
  6. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Fanpage’u.