POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Kim jesteśmy: Nazywamy się [Communications Europe Limited]. Zarządzamy niniejszą stroną internetową http://tlcpolska.pl (dalej „Stroną”) w Polsce.
  Nasza siedziba znajduje się w Anglii. Dane naszej spółki znajdują się w części 1 poniżej.
  W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby pomocy odnośnie do naszej polityki prywatności należy kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem [DPO@discovery.com].
 2. Nasze wartości i cel niniejszej polityki prywatności:
  Cenimy prywatność użytkowników i chcemy postępować w sposób odpowiedzialny, sprawiedliwy i przejrzysty w kwestii sposobu gromadzenia i wykorzystywania ich danych osobowych. Naszym ogólnym celem jest zapewnienie, że dane osobowe będą gromadzone i wykorzystywane stosownie do potrzeb związanych z udostępnianiem Strony użytkownikowi oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych. Chcemy również, aby użytkownik znał dotyczące jego danych prawa, które można znaleźć w części 10.
  Zgodnie z tymi wartościami nasza polityka prywatności informuje o tym, czego należy się spodziewać w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem danych osobowych na temat użytkownika. Dołożyliśmy starań, aby ułatwić wyszukiwanie informacji, które mają największe znaczenie dla użytkownika oraz dla naszej współpracy.
  Zawsze staramy się udoskonalać informacje, które przekazujemy naszym klientom i osobom, z którymi się kontaktujemy, więc w przypadku jakichkolwiek opinii zwrotnych na temat niniejszej polityki prywatności prosimy o przekazanie ich z wykorzystaniem naszych danych kontaktowych podanych w części 13.
 3. Kogo dotyczy niniejsza polityka prywatności: niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich użytkowników naszej Strony.
 4. Co zawiera niniejsza polityka prywatności: niniejsza polityka prywatności opisuje następujące istotne kwestie dotyczące danych osobowych użytkowników (aby dowiedzieć się więcej, należy kliknąć łącze):
  1. Kim jesteśmy
  2. Dzieci
  3. Dane osobowe, które gromadzimy na temat użytkownika
  4. W jaki sposób przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika
  5. W jaki sposób udostępniamy dane osobowe użytkownika i komu je udostępniamy?
  6. Przekazywanie danych za granicę
  7. Pliki cookie
  8. Bezpieczeństwo
  9. Archiwizacja danych
  10. Prawa użytkownika
  11. Strony internetowe podmiotów zewnętrznych
  12. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności
  13. Skargi, pytania i propozycje
 5. Prawa użytkownika do sprzeciwu: Użytkownikowi przysługują różne prawa dotyczące wykorzystywania przez nas jego danych osobowych, jak określono w części 10. Dwa najważniejsze z tych praw określają, iż użytkownik może:
  1. zwrócić się do nas z żądaniem zaprzestania wykorzystywania jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Jeżeli użytkownik skorzysta z tego prawa, przestaniemy wykorzystywać jego dane osobowe w tym celu; oraz
  2. zwrócić się do nas z wnioskiem o rozpatrzenie uzasadnionego sprzeciwu wobec wykorzystywania jego danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzamy jego dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu lub interesu innej osoby.
 6. Co należy zrobić i potwierdzenie przez użytkownika: Proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą polityką prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób traktujemy dane osobowe użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w części 10.

SZCZEGÓŁY

 1. Kim jesteśmy
  My, [Discovery Communications Europe Limited, spółka zarejestrowana w Anglii pod numerem 05039068, której siedziba znajduje się w Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YB, Wielka Brytania] („Discovery”) jesteśmy administratorem danych osobowych gromadzonych od użytkownika. W odniesieniu do niniejszej polityki prywatności należy kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem [DPO@discovery.com].
 2. Dzieci
  Nie gromadzimy ani nie będziemy świadomie gromadzić informacji od dzieci poniżej 13. roku życia, które działają bez nadzoru. Osoby poniżej 13. roku życia mogą korzystać ze Strony pod warunkiem, że rodzic lub opiekun prawny wyraził na to zgodę.
 3. Dane osobowe, które gromadzimy na temat użytkownika
  Dane pochodzące z aktywności w Internecie
  Gromadzimy następujące dane dotyczące aktywności użytkownika na Stronie:
  • sposób, w jaki użytkownik uzyskuje dostęp do naszej Strony oraz urządzenia, które w tym celu wykorzystuje. Obejmuje to gromadzenie takich informacji jak: niepowtarzalne identyfikatory internetowe, takie jak adres IP oraz dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacja, wersje i rodzaje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platforma oraz inne technologie na urządzeniach, z których użytkownik korzysta, aby uzyskać dostęp do Strony
  Dane udostępnione przez użytkownika
  Gdy użytkownik wysyła nam dane osobowe, wprowadzając je w odpowiednich polach na Stronie, gromadzimy na jego temat następujące dane:
  • imię i nazwisko użytkownika;
  • adres e-mail użytkownika;
  • wszelkie wiadomości e-mail, w tym załączniki, które otrzymaliśmy od użytkownika.
  Podmioty zewnętrzne lub źródła dostępne publicznie
  Możemy otrzymywać dane osobowe na temat użytkownika od różnych podmiotów zewnętrznych, zgodnie z informacjami podanymi poniżej
  • dane techniczne od następujących podmiotów:
   • usługodawców świadczących usługi analityczne;
   • sieci reklamodawców; oraz
   • dostawców informacji dotyczących wyszukiwania.
  • podmioty zewnętrzne, które świadczą nam pewne usługi w ramach usług, na przykład ułatwianie obsługi i zarządzanie formularzami opinii zwrotnych od klientów, subskrypcjami newsletterów i konkursami;
  • [dane kontaktowe, finansowe i dotyczące transakcji od usługodawców świadczących usługi techniczne, płatnicze i kurierskie;
  • dane dotyczące tożsamości i dane kontaktowe brokerów albo agregatorów danych;
  • dane dotyczące tożsamości i dane kontaktowe z publicznie dostępnych źródeł.
 4. W jaki sposób przechowujemy i wykorzystujemy dane użytkownika
  Gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy [wstawić opis danych], ponieważ jest to konieczne w celu umożliwienia użytkownikowi dostępu do Strony zgodnie z naszymi Warunkami użytkowania
  Gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy również dane osobowe użytkownika, w tym imię i nazwisko, dane kontaktowe i inne przekazane nam informacje, [nazwę użytkownika], [hasło] oraz dane dotyczące korzystania z usługi w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem, aby:
  • umożliwić użytkownikowi dostęp do Strony;
  • świadczyć usługi zamawiane przez użytkownika;
  • zarządzać usługami;
  • jeżeli użytkownik wziął udział w konkursie na Stronie, aby wykorzystać jego danekontaktowe (takie jak adres e-mail lub adres pocztowy) w celu poinformowania go o ewentualnej wygranej;
  • udzielać odpowiedzi pytania i rozpatrywać wnioski (na przykład, jeżeli użytkownik zadzwoni do działu obsługi klienta, aby poprosić o pomoc i wsparcie, wystąpi konieczność przetworzenia danych kontaktowych użytkownika); oraz
  • sugerować użytkownikowi podobne produkty, którymi może być zainteresowany i zdobywać informacje na temat tego, jakie produkty podobają się klientom.
  Uważamy, że przechowywanie i wykorzystywanie przez nas danych osobowych użytkownika w tych celach nie niesie ze sobą nadmiernego uszczerbku dla jego praw i wolności.
  Niekiedy wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w celach, które mają charakter dodatkowy względem udostępniania Strony i świadczenia usług. Uważamy, że w takich okolicznościach mamy prawnie uzasadniony interes, aby przechowywać dane osobowe użytkownika i takie przechowywanie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika nie niesie ze sobą nadmiernego uszczerbku dla jego praw i wolności.
  Stosowne okoliczności obejmują:
  • wykrywanie oszustw i zapobieganie im;
  • zabezpieczanie naszej Strony, produktów i systemów informatycznych;
  • zapewnienie jak największej skuteczności naszych procesów, procedur i systemów;
  • analiza i zwiększenie zakresu gromadzonych przez nas informacji;
  • określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych i reklam;
  • zachowania zgodności z wymogami administracyjnymi w zakresie usług i konta, takimi jak potrzeba skontaktowania się z użytkownikiem z przyczyn związanych z usługą (na przykład wysłanie przypomnienia hasła, powiadomienie o aktualizacjach lub zmianach naszych Warunków użytkowania, Polityki plików cookie lub Polityki Prywatności);
  • [wykorzystanie adresów IP i identyfikatorów urządzenia w celu określenia lokalizacji użytkownika i uniemożliwienia dostępu nieupoważnionym użytkownikom];
  • w wyjątkowych okolicznościach konieczne będzie przetwarzanie danych osobowych użytkownika w określony sposób, aby zachować zgodność z wymogami prawnymi, na przykład w przypadku żądania udostępnienia danych przez organy regulacyjne lub porządkowe;
  • za zgodą użytkownika przekazywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji na temat produktów i usług, które mogą go zainteresować; oraz
  • w przypadku rezygnacji z otrzymywania od nas informacji marketingowych albo jeżeli użytkownik sprzeciwił się otrzymywaniu od nas wiadomości e-mail, informacje o preferencjach użytkownika są przechowywane w celu zapewnienia, że na żądanie użytkownika taki kontakt nie będzie podejmowany.
  Jeżeli będziemy musieli gromadzić dane osobowe na mocy prawa albo warunków zawartej umowy z użytkownikiem, a użytkownik nie przekaże tych danych, gdy będzie to wymagane, możemy nie być w stanie wykonać umowy, którą zawarliśmy, albo staramy się zawrzeć z użytkownikiem (na przykład w celu zapewnienia produktów lub świadczenia usług). W takim przypadku możemy być zmuszeni do anulowania produktu zapewnianego albo usługi świadczonej przez nas na rzecz użytkownika, przy czym powiadomimy wtedy użytkownika, jeżeli do tego dojdzie.
  Dane anonimowe
  Gromadzimy zanonimizowane informacje na temat osób odwiedzających stronę internetową w celu agregacji danych statystycznych lub sprawozdawczości. Jednakże na podstawie zanonimizowanych informacji, które gromadzimy w tych celach nie będzie możliwe ustalenie tożsamości żadnej osoby fizycznej.
  Nasze oferty promocyjne
  Możemy wykorzystywać imię i nazwisko użytkownika, dane kontaktowe, dane techniczne, profilowania i dane dotyczące wykorzystywania strony do określania, co może być według nas potrzebne użytkownikowi, albo co może go interesować. W taki sposób podejmujemy decyzje, jakie produkty, usługi i oferty mogą odpowiadać zainteresowaniom użytkownika (nazywamy to marketingiem).
  Użytkownik będzie otrzymywać od nas informacje marketingowe w przypadku, gdy zażąda od nas informacji lub nabył u nas [towary lub usługi] [albo w przypadku podania przez użytkownika swoich danych podczas uczestnictwa lub rejestracji w promocji] i w każdym przypadku użytkownik nie zrezygnował z otrzymywania tych informacji.
  Marketing podmiotów zewnętrznych
  Uzyskamy wyraźną zgodę użytkownika przed udostępnieniem jego danych osobowych do celów marketingowych spółce spoza naszej grupy spółek.
  Rezygnacja
  Użytkownik może w dowolnym momencie zwrócić się do nas albo podmiotów zewnętrznych o zaprzestanie wysyłania wiadomości marketingowych [logując się do naszej strony internetowej i zaznaczając lub odznaczając odpowiednie pola, aby dostosować swoje preferencje marketingowe albo korzystając z odnośników do rezygnacji zawartych w każdej wiadomości marketingowej, którą wysyłamy albo] kontaktując z nami w dowolnym momencie.
  W przypadku rezygnacji z otrzymywania wiadomości marketingowych, nie będzie to dotyczyć danych osobowych, które użytkownik podał w związku z nabyciem produktu/usługi, korzystania z produktu/usługi lub innymi transakcjami.]
 5. W jaki sposób udostępniamy dane osobowe użytkownika i komu je udostępniamy?
  Ujawniamy dane w następujących okolicznościach:
  • Usługodawcy zewnętrzni : Przekazujemy dane usługodawcom zewnętrznym w celu usprawnienia albo świadczenia pewnych usług w naszym imieniu. Tego rodzaju usługodawcy to między innymi:
  • spółki zajmujące się infrastrukturą teleinformatyczną, które na przykład usprawniają udostępnianie użytkownikowi Strony:
  • usługodawcy świadczący usługi wsparcia IT; oraz :
  • inni usługodawcy zewnętrzni, śledzący wykorzystywanie Strony i usług przez klientów.
  Te spółki mają prawo wykorzystywać dane osobowe użytkownika wyłącznie w stopniu niezbędnym do świadczenia nam tych usług.
  • Spółki należące do Grupy: Możemy przekazywać dane osobowe użytkownika naszym jednostkom zależnym lub spółkom stowarzyszonym w celu przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu, aby móc udostępniać użytkownikowi Stronę i świadczyć mu usługi. Podmioty te są zobowiązane do przetwarzania takich danych w oparciu o instrukcje i zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Nie mają one niezależnego prawa przekazywania takich danych.
  • Przestrzeganie przepisów prawa i procedur postępowania prawnego: Przekazujemy dane w odpowiedzi na nakaz sądowy lub na procedury prawne albo w celu ustalenia lub wykonywania naszych praw lub do obrony przed roszczeniami. Przekazujemy je również, gdy według naszego wyłącznego uznania przekazanie danych jest konieczne do celów przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, zapobiegania działaniom niezgodnym z prawem lub podjęcia czynności związanych z nimi, podejrzeniem popełnienia oszustwa, sytuacjami związanymi z potencjalnymi zagrożeniami bezpieczeństwa fizycznego jakiejkolwiek osoby, naruszeniem naszych warunków użytkowania lub jeżeli będzie to wymagane na mocy przepisów prawa.
  • Fuzje lub przejęcia: Przekazujemy dane użytkownika w przypadku przejęcia nas przez inną spółkę albo fuzji z nią. Po dokonaniu takiej fuzji, przejęcia lub sprzedaży wszystkich lub części naszych aktywów poinformujemy użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej lub widocznego powiadomienia umieszczonego na naszej Stronie o wszelkich zmianach w strukturze własnościowej lub sposobie wykorzystania danych osobowych użytkownika, a także wszelkich preferencjach, które użytkownik ma do dyspozycji odnośnie do swoich danych osobowych.
 6. Przekazywanie danych za granicę
  Dane osobowe, podawane przez użytkowników na terenie UE mogą być przekazywane zewnętrznym podmiotom przetwarzającym, znajdującym się w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) (w tym w Stanach Zjednoczonych) lub jednostkom w naszej grupie spółek do powyższych celów. Prosimy pamiętać, że w krajach spoza EOG może nie być możliwe zachowanie takiego samego poziomu ochrony, jaki obowiązuje na terenie EOG, choć działania związane z gromadzeniem, przechowywaniem i wykorzystywaniem przez nas danych osobowych użytkowników dalej będą podlegać postanowieniom niniejszej Polityki prywatności.
  W przypadku przekazywania danych osobowych poza EOG:
  • zamieścimy w naszych umowach z osobami trzecimi standardowe klauzule umowne dotyczące ochrony danych zatwierdzone przez Komisję Europejską do stosowania przy przekazywaniu danych osobowych poza EOG (są to klauzule zatwierdzone na mocy art. 46.2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”); lub
  • zapewnimy, że kraj, w którym dane osobowe użytkownika będą przetwarzane, został uznany za „odpowiedni” przez Komisję Europejską na mocy art. 45 RODO; lub
  • (jeżeli ma to zastosowanie i jeżeli przekazujemy dane osobowe użytkownika podmiotom na terenie Stanów Zjednoczonych) zapewnimy, że ten podmiot jest stroną porozumienia Tarcza Prywatności, na mocy których należy zapewnić ten sam poziom ochrony wszelkich danych osobowych przekazywanych z Europy do Stanów Zjednoczonych.
  Użytkownik może uzyskać więcej informacji na temat zasad dotyczących przekazywania danych poza EOG, w tym mechanizmów, na których bazujemy, w witrynie internetowej Komisji tutaj
 7. Pliki cookie i podobne technologie
  Technologie takie jak pliki cookie, sygnały nawigacyjne, tagi i skrypty są używane przez nas i naszych partnerów, jednostki stowarzyszone, analityków i usługodawców. Technologie te są stosowane podczas analizowania trendów, zarządzania Stroną, śledzenia ruchów użytkowników na Stronie oraz gromadzenia informacji demograficznych łącznie na temat wszystkich użytkowników. Otrzymujemy indywidualne lub zbiorowe sprawozdania oparte na użyciu tych technologii przez te spółki. Wykorzystujemy pliki cookie na przykład w celu zapamiętywania ustawień użytkownika (no. preferencji językowych) oraz do uwierzytelniania. Użytkownicy mogą kontrolować wykorzystanie plików cookie z poziomu własnej przeglądarki internetowej. Jeżeli użytkownik zablokuje pliki cookie, może nadal korzystać z naszej Strony, ale możliwość korzystania z pewnych funkcji lub obszarów Strony może być ograniczona. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z plików cookie i jakie informacje są gromadzone za pomocą tych plików cookie, należy zapoznać się z naszą polityką plików cookie
 8. Bezpieczeństwo
  Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych, jednakże nie można zagwarantować bezpieczeństwa żadnej transmisji danych realizowanej za pośrednictwem Internetu. Dlatego też należy mieć na uwadze, że nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa żadnych danych osobowych, które użytkownik przekazuje nam za pośrednictwem Internetu. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkownika za pomocą odpowiednich środków technicznych i operacyjnych, takich jak kontrola dostępu, która ogranicza sposoby przechowywania i przetwarzania danych osobowych użytkownika i zarządza nimi.
 9. Archiwizacja danych
  Dane (w tym dane osobowe) będziemy przechowywać tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej polityce prywatności i po tym czasie zostaną usunięte, z wyjątkiem sytuacji, gdy przechowywanie ich będzie związane z wywiązaniem się z naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywaniem sporów lub wykonaniem postanowień naszych umów.
  W niektórych przypadkach możemy zanonimizować dane osobowe użytkownika (aby nie były już z nim powiązane) do celów badawczych lub statystycznych, dzięki czemu będziemy mogli wykorzystywać te dane przez czas nieokreślony bez dodatkowego obowiązku powiadamiania użytkownika o tym fakcie.
 10. Prawa użytkownika
  Użytkownikowi przysługują określone prawa dotyczące jego danych osobowych. Jeżeli użytkownik chciałby uzyskać więcej informacji na ten temat lub chciałby skorzystać z przysługujących mu praw, należy skontaktować się z nami poprzez wysłanie wiadomości e-mail do naszego Inspektora ochrony danych pod adresem [DPO@discovery.com]. Użytkownik ma prawo zażądać od nas:
  • udzielenia dostępu do posiadanych przez nas danych osobowych użytkownika;
  • aktualizacji jakichkolwiek zdezaktualizowanych lub nieprawidłowych danych osobowych użytkownika;
  • usunięcia jakichkolwiek posiadanych przez nas danych osobowych użytkownika;
  • ograniczenia sposobu przetwarzania danych osobowych użytkownika;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika do celów marketingu bezpośredniego;
  • przekazania danych osobowych użytkownika usługodawcy zewnętrznemu;
  • przekazania kopii jakichkolwiek posiadanych przez nas danych osobowych użytkownika; lub
  • rozpatrzenia uzasadnionego sprzeciwu wobec wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkownika.
  Rozpatrzymy wszelkie wnioski użytkownika i udzielimy odpowiedzi w rozsądnym terminie (i każdorazowo w okresie wymaganym na mocy obowiązujących przepisów prawa). Proszę też jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach określone Dane osobowe mogą być wyłączone z możliwości złożenia takiego żądania.
  Jeżeli ma zastosowanie jakikolwiek wyjątek, poinformujemy o tym użytkownika w odpowiedzi na wniosek użytkownika. Możemy wymagać podania informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości użytkownika przed udzieleniem odpowiedzi na jakikolwiek wniosek.
 11. Strony internetowe podmiotów zewnętrznych
  Strona ta zawiera łącza do innych stron internetowych podmiotów zewnętrznych. Należy pamiętać, że niniejsza polityka prywatności dotyczy jedynie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Strony i nie możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności za dane osobowe gromadzone, przechowywane lub wykorzystywane przez podmioty zewnętrzne za pośrednictwem ich stron internetowych. Należy zawsze uważnie czytać polityki prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej.
 12. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności
  Niniejszą Politykę Prywatności ostatni raz zaktualizowano 11 czerwca 2018 r.
  Należy regularnie zaglądać na stronę, aby być na bieżąco z aktualizacjami niniejszej polityki prywatności. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszej polityce prywatności, jeżeli znamy adres e-mail użytkownika, będziemy wysyłać użytkownikowi powiadomienia o zmianach.
 13. Skargi, pytania i propozycje
  Wszelkie zapytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do naszego Biura ds. Ochrony Prywatności. Z naszym Biurem ds. Ochrony Prywatności można skontaktować się pod adresem [DPO@discovery.com].
  W przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących naszej Strony prosimy o kontakt pod adresem: [tlc@discoveryaktualnosci.pl]
  Użytkownicy na terenie EOG mogą również złożyć skargę do właściwego dla nas organu nadzorczego ds. ochrony danych (Biuro Komisarza ds. Informacji w Wielkiej Brytanii) albo dochodzić środków naprawczych przed miejscowymi sądami, jeżeli zdaniem użytkownika doszło do naruszenia przysługujących mu praw.

Załącznik

Wykaz organów ochrony danych (kraje EOG)
Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi u miejscowego organu ochrony danych na terenie EOG, jeśli uważa, że nie przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych.
Miejscowe organy różnią się w zależności od kraju. Poniżej znajdują się informacje na temat organów ochrony danych w krajach EOG, w których działamy.
Kraj Organ Ochrony Danych
Austria Österreichische Datenschutzbehörde
Hohenstaufengasse 3
1010 Wien
Tel. +43 1 531 15 202525
Faks +43 1 531 15 202690
e-mail: dsb@dsb.gv.at
Strona internetowa: http://www.dsb.gv.at/
BelgiaCommission de la protection de la vie privée
Rue de la Presse 35
1000 Bruxelles
Tel. +32 2 274 48 00
Faks +32 2 274 48 10
e-mail: commission@privacycommission.be
Strona internetowa: http://www.privacycommission.be/
BułgariaKomisja ds. Ochrony Danych Osobowych
2, Prof. Tsvetan Lazarov blvd.
Sofia 1592
Tel. +359 2 915 3523
Faks +359 2 915 3525
e-mail: kzld@cpdp.bg
Strona internetowa: http://www.cpdp.bg/
ChorwacjaChorwacka Agencja Ochrony Danych Osobowych
Martićeva 14
10000 Zagreb
Tel. +385 1 4609 000
Faks +385 1 4609 099
e-mail: azop@azop.hr or info@azop.hr
Strona internetowa: http://www.azop.hr/
CyprKomisarz ds. Ochrony Danych Osobowych
1 Iasonos Street,
1082 Nicosia
P.O. Box 23378, CY-1682 Nicosia
Tel. +357 22 818 456
Faks +357 22 304 565
e-mail: commissioner@dataprotection.gov.cy
Strona internetowa: http://www.dataprotection.gov.cy/
CzechyBiuro Ochrony Danych Osobowych
Urad pro ochranu osobnich udaju
Pplk. Sochora 27
170 00 Prague 7
Tel. +420 234 665 111
Faks +420 234 665 444
e-mail: posta@uoou.cz
Strona internetowa: http://www.uoou.cz/
DaniaDatatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 Copenhagen K
Tel. +45 33 1932 00
Faks +45 33 19 32 18
e-mail: dt@datatilsynet.dk
Strona internetowa: http://www.datatilsynet.dk/
EstoniaEstoński Inspektorat ds. Ochrony Danych (Andmekaitse Inspektsioon)
Väike-Ameerika 19
10129 Tallinn
Tel. +372 6274 135
Faks +372 6274 137
e-mail: info@aki.ee
Strona internetowa: http://www.aki.ee/en
FinlandiaUrząd Rzecznika Ochrony Danych Ombudsman
P.O. Box 315
FIN-00181 Helsinki
Tel. +358 10 3666 700
Faks +358 10 3666 735
e-mail: tietosuoja@om.fi
Strona internetowa: http://www.tietosuoja.fi/en/
FrancjaCommission Nationale de l’Informatique et des Libertés - CNIL
3 Place de Fontenoy - TSA 80715
75334 PARIS CEDEX 07
Tel. +33 1 53 73 22 22
Faks +33 1 53 73 22 00
Strona internetowa: http://www.cnil.fr/
NiemcyDie Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Husarenstraße 30
53117 Bonn
Tel. +49 228 997799 0; +49 228 81995 0
Faks +49 228 997799 550; +49 228 81995 550
e-mail: poststelle@bfdi.bund.de
Strona internetowa: http://www.bfdi.bund.de/
W Niemczech kompetencje w zakresie obsługi skarg
są podzielone pomiędzy różne nadzorcze organy ochrony danych.
Właściwe organy można znaleźć na liście: https://www.bfdi.bund.de/bfdi_wiki/index.php/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte.
GrecjaGrecki Urząd Ochrony Danych
Kifisias Av. 1-3, PC 11523
Ampelokipi Athens
Tel. +30 210 6475 600
Faks +30 210 6475 628
e-mail: contact@dpa.gr
Strona internetowa: http://www.dpa.gr/
WęgryWęgierski Komisarz ds. Ochrony Danych
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
H-1125 Budapest
Tel. +36 1 3911 400
e-mail: peterfalvi.attila@naih.hu
Strona internetowa: http://www.naih.hu/
IslandiaIslandzki Urząd Ochrony Danych
Rauðarárstígur 10, 105 Reykjavík, Iceland
Tel. +354-510-9600
e-mail: postur@personuvernd.is
Strona internetowa: https://www.personuvernd.is/
IrlandiaKomisarz ds. Ochrony Danych
Canal House
Station Road
Portarlington
Co. Laois
Lo-Call: 1890 25 22 31
Tel. +353 57 868 4800
Faks +353 57 868 4757
e-mail: info@dataprotection.ie
Strona internetowa: http://www.dataprotection.ie/
WłochyGarante per la protezione dei dati personali
Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Roma
Tel. +39 06 69677 1
Faks +39 06 69677 785
e-mail: garante@garanteprivacy.it
Strona internetowa: http://www.garanteprivacy.it/
ŁotwaPaństwowy Inspektorat Danych
Dyrektor: Ms Signe Plumina
Blaumana str. 11/13-15
1011 Riga
Tel. +371 6722 3131
Faks +371 6722 3556
e-mail: info@dvi.gov.lv
Strona internetowa: http://www.dvi.gov.lv/
LiechtensteinDatenschutzstelle
Kirchstrasse 8
Postfach 684
9490 Vaduz
Tel: +423 236 60 90
e-mail: info.dss@llv.li
Strona internetowa: http://www.llv.li/#/1758/datenschutzstelle
LitwaKrajowa Ochrona Danych
Žygimantų str. 11-6a
011042 Vilnius
Tel. + 370 5 279 14 45
Faks +370 5 261 94 94
e-mail: ada@ada.lt
Strona internetowa: http://www.ada.lt/
LuksemburgCommission Nationale pour la Protection des Données
1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
Tel. +352 2610 60 1
Faks +352 2610 60 29
e-mail: info@cnpd.lu
Strona internetowa: http://www.cnpd.lu/
MaltaBiuro Komisarza Ochrony Danych
Komisarz Ochrony Danych: Mr Joseph Ebejer
2, Airways House
High Street, Sliema SLM 1549
Tel. +356 2328 7100
Faks +356 2328 7198
e-mail: commissioner.dataprotection@gov.mt
Strona internetowa: http://www.dataprotection.gov.mt/
HolandiaAutoriteit Persoonsgegevens
Prins Clauslaan 60
P.O. Box 93374
2509 AJ Haga
Tel. +31 70 888 8500
Faks +31 70 888 8501
e-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Strona internetowa: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
NorwegiaDatatilsynet
Postboks 8177 Dep.
0034 Oslo
Tel: +47 22 39 69 00
e-mail: postkasse@datatilsynet.no
Strona internetowa: https://www.datatilsynet.no/English/
PolskaBiuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Tel. +48 22 53 10 440
Faks +48 22 53 10 441
e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl; desiwm@giodo.gov.pl
Strona internetowa: http://www.giodo.gov.pl/
PortugaliaComissão Nacional de Protecção de Dados - CNPD
R. de São. Bento, 148-3°
1200-821 Lisboa
Tel. +351 21 392 84 00
Faks +351 21 397 68 32
e-mail: geral@cnpd.pt
Strona internetowa: http://www.cnpd.pt/
RumuniaKrajowy organ nadzorczy ds. przetwarzania danych osobowych
Przewodniczący: Mrs Ancuţa Gianina Opre
B-dul Magheru 28-30
Sector 1, BUCUREŞTI
Tel. +40 21 252 5599
Faks +40 21 252 5757
e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Strona internetowa: http://www.dataprotection.ro/
SłowacjaBiuro ds. Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Tel.: + 421 2 32 31 32 14
Faks: + 421 2 32 31 32 34
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Strona internetowa: http://www.dataprotection.gov.sk/
SłoweniaKomisarz ds. Informacji
Pani Mojca Prelesnik Zaloška 59
1000 Ljubljana
Tel. +386 1 230 9730
Faks +386 1 230 9778
e-mail: gp.ip@ip-rs.si
Strona internetowa: https://www.ip-rs.si/
HiszpaniaAgencia de Protección de Datos
C/Jorge Juan, 6
28001 Madrid
Tel. +34 91399 6200
Faks +34 91455 5699
e-mail: internacional@agpd.es
Strona internetowa: https://www.agpd.es/
Szwecja Datainspektionen
Drottninggatan 29
5th Floor
Box 8114
104 20 Stockholm
Tel. +46 8 657 6100
Faks +46 8 652 8652
e-mail: datainspektionen@datainspektionen.se
Strona internetowa: http://www.datainspektionen.se/
Wielka BrytaniaBiuro Komisarza ds. Informacji
Water Lane, Wycliffe House
Wilmslow - Cheshire SK9 5AF
Tel. +44 1625 545 745
e-mail: international.team@ico.org.uk
Strona internetowa: https://ico.org.uk