on

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniższa deklaracja prezentuje zasady polityki ochrony prywatności firmy Discovery Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000023911, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 50.000 złotych, NIP 527-23-22-571, REGON 016992839 (“nas/my”), która należy do grupy kapitałowej Discovery Communications, LLC. Wyjaśnia ona, w jaki sposób korzystamy z danych osobowych, które pozostawili Państwo na naszych stronach internetowych (“strony internetowe Discovery”). Niniejsza polityka ochrony danych osobowych nie obejmuje amerykańskich witryn Discovery. Podczas wizyt na amerykańskich stronach internetowych prosimy o zapoznanie się z treścią deklaracji o ochronie prywatności oraz warunkami korzystania z tych witryn.

Danymi osobowymi określa się informacje, które identyfikują użytkownika (takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy i emailowy).

Przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe pozostawione przez użytkownika podczas wizyt na stronach internetowych Discovery. Możemy korzystać z tych informacji w celach związanych z administracją stron internetowych Discovery i innych usług dostarczanych za ich pośrednictwem (takich jak konkursy), aby poznać zainteresowania i upodobania użytkowników oraz dostosować naszą ofertę do Państwa potrzeb. Informacje przekazane nam podczas rejestracji umożliwiają użytkownikowi dostęp do określonych miejsc na stronach internetowych Discovery oraz wysyłanie wiadomości do grup dyskusyjnych i udział w czatach na stronach internetowych Discovery.

Tak jak wyszczególniono to poniżej, dane osobowe mogą być wykorzystane przez nas i spółki z nami stowarzyszone oraz zaufane strony trzecie do informowania Państwa o zmianach na stronach internetowych Discovery, nowych usługach i interesujących ofertach.

W jaki sposób i jakie informacje zbieramy i jak je wykorzystujemy?
Możemy przechowywać i przetwarzać dane osobowe w następujący sposób. Podczas przekazywania informacji przez użytkownika, prosimy o wyrażenie formalnej zgody na wykorzystanie danych w niżej wymieniony sposób.

1. Jeśli Państwo przesyłają do nas wiadomość, prosimy o wprowadzenie imienia i nazwiska, telefonu komórkowego, adresu emailowego lub adresu pocztowego. Jeśli przesłana przez Państwa wiadomość ma zostać zamieszczona na stronach internetowych Discovery, mogą Państwo zastrzec, że imię i nazwisko lub adres emailowy nie będzie wyświetlany.

2. Kiedy zamawiają Państwo nasze produkty lub usługi, prosimy o podanie imienia i nazwiska, telefonu komórkowego, adresu emailowego lub adresu pocztowego lub innego adresu doręczenia przesyłki. Podczas zakupu produktów i innych usług na stronach internetowych Discovery możemy także zwrócić się o podanie numeru i daty ważności karty kredytowej lub debetowej. Dane te mogą zostać przekazane organizatorom lub dostawcom zamówionych przez Państwa produktów i usług w celach przesłania dodatkowych informacji o tych produktach lub usługach i pełnej realizacji zamówienia.
3. Jeżeli biorą Państwo udział w konkursie lub promocji, prosimy o podanie imienia i nazwiska, telefonu komórkowego, adresu pocztowego i emailowego. Dane te są dla nas (lub dla innych odpowiednich stron trzecich) konieczne do prowadzenia konkursu lub promocji oraz poinformowania zwycięzców.
4. Zbieramy informacje o Państwa upodobaniach i zainteresowaniach, zarówno dane uzyskane bezpośrednio od użytkowników, jak i poprzez analizę ruchu użytkowników sieci, łącznie z wykorzystaniem plików cookies (informacja poniżej).
5. Możemy wykorzystać zgromadzone dane osobowe, aby sprawić, by wizyty na stronach internetowych Discovery były bardziej przystosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika oraz zarekomendować poszczególne produkty i usługi. Zgromadzone informacje pomagają nam także w projektowaniu i opracowywaniu grafiki naszych witryn internetowych, by stawały się coraz ciekawsze i łatwiejsze w obsłudze.
6. Możemy wykorzystać zgromadzone dane osobowe, aby czasami kontaktować się z Państwem listownie, pocztą elektroniczną, telefonicznie i/lub SMS-em i przekazać informacje o zmianach na naszych stronach internetowych, nowych produktach, usługach i ofertach, które mogą Państwa zainteresować.
7. My, lub strony trzecie w naszym imieniu, możemy także, za Państwa zgodą,  wykorzystać Państwa dane osobowe do przeprowadzania badań rynkowych.
8. Ponadto, możemy dostarczać stronom trzecim zbiorcze zestawienia statystyczne o użytkownikach, wzorce ruchu w sieci oraz inne informacje dotyczące stron internetowych, ale te informacje nie zawierają danych pozwalających na identyfikacje użytkownika.
Dodatkowo zastrzegamy sobie prawo dostępu i ujawnienia danych osobowych użytkownika zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i na wniosek uprawnionego organu państwowego, organów ochrony porządku publicznego oraz innych stron, których życzenia uznamy za uzasadnione w związku z oskarżeniami użytkownika o nadużywanie naszych usług, prawidłowym funkcjonowaniem naszych systemów operacyjnych oraz ochrony nas i naszych użytkowników.

Czy ujawnimy zgromadzone przez nas informacje stronom trzecim?
Za uprzednią Państwa zgodą, możemy podjąć decyzje o przekazaniu danych osobowych użytkowników wiarygodnym stronom trzecim, których listę można przeczytać na stronie, aby mogły przesyłać Państwu informacje, oferty i inne, interesujące dla Państwa materiały. W każdej chwili mogą Państwo wydać nam polecenie wstrzymania tej usługi wysyłając email na adres: discovery@discoveryaktualnosci.pl.
Dane osobowe użytkowników mogą zostać przeniesione poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego w celu przetworzenia. Każdy transfer danych osobowych odbywa się w warunkach zgodnych z niniejszą deklaracją o ochronie prywatności i prawem o ochronie danych. Jak chronimy informacje?
Podczas przeglądania informacji korzystają Państwo z bezpiecznego serwera. Oprogramowanie bezpiecznego serwera szyfruje wprowadzone przez Państwa informacje, zanim prześle je do nas. Dodatkowo posiadamy procedury bezpieczeństwa dotyczące przechowywania i ujawniania danych osobowych, które uniemożliwiają dostęp osobom nieuprawnionym, zgodnie z prawem o ochronie danych. Oznacza to, że możemy poprosić Państwa o przedstawienie dowodu tożsamości, zanim ujawnimy Państwu dane osobowe.

Cookies

Cookie to niewielki plik, zazwyczaj zawierający litery i cyfry, zapisywany w urządzeniu, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do określonych stron internetowych. Pliki cookie umożliwiają stronie internetowej rozpoznanie urządzenia użytkownika.

Cookie sesyjne i stałe
Pliki cookie mogą wygasać z końcem sesji przeglądarki (od momentu otworzenia okna przeglądarki użytkownika do momentu wyjścia z przeglądarki) lub mogą być przechowywane przez dłuższy czas.

Cookie sesyjne - umożliwiają stronom internetowym łączenie działań użytkownika w trakcie sesji przeglądarki. Mogą być wykorzystywane do różnych celów, na przykład zapamiętywanie produktów, które użytkownik włożył do koszyka, podczas dalszego przeglądania strony. Mogą również służyć do celów bezpieczeństwa, gdy użytkownik korzysta z bankowości internetowej, lub ułatwiać korzystanie z poczty poprzez przeglądarkę. Cookie sesyjne wygasają po zakończeniu sesji przeglądarki i nie są przechowywane przez dłuższy czas. Z tego względu cookie sesyjne mogą być czasami uważane za mniejszą ingerencję w prywatność niż cookie stałe.

Cookie stał- są przechowywane w urządzeniu użytkownika pomiędzy sesjami przeglądarki, co pozwala na zapamiętanie preferencji lub działań użytkowników na całej stronie (lub w niektórych przypadkach na różnych stronach internetowych). Cookie stałe mogą być wykorzystywane do różnych celów, łącznie z zapamiętywaniem preferencji i decyzji użytkownika, podejmowanych podczas korzystania ze strony, lub w reklamie kierunkowej.

Korzystamy z plików cookie, aby zapamiętać preferencje użytkownika. Ma to pewne konsekwencje:

 • Jeżeli użytkownik usunie wszystkie swoje pliki cookie, musi ponownie przekazać nam informacje o swoich preferencjach.
 • Jeżeli użytkownik korzysta z innego urządzenia, profilu w komputerze lub przeglądarki, musi ponownie poinformować nas o swoich preferencjach.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są następujące pliki cookie:

 • niezbędne
 • poprawiające wydajność
 • poprawiające funkcjonalność
 • kierujące
 • zewnętrzne

Dodatkowe informacje na temat plików cookie znajdują się w poniższym tekście.

Niezbędne
Pliki „niezbędne“ umożliwiają użytkownikowi poruszanie się na stronie internetowej i korzystanie z kluczowych funkcji, takich jak bezpieczne obszary, koszyki i rozliczenia online. Tego typu pliki cookie nie gromadzą żadnych informacji na temat użytkownika, które mogłyby zostać wykorzystane w celach marketingowych lub w celu zapamiętania miejsc odwiedzonych przez użytkownika w Internecie.

Wykorzystujemy te niezbędne pliki cookie do:

 • zapamiętywania na przykład informacji, które użytkownik wprowadził w formularzach zamówienia, gdy użytkownik przechodzi do różnych stron podczas jednej sesji w przeglądarce internetowej.
 • zapamiętywania towarów i usług zamówionych przez użytkownika przy przejściu do strony wylogowania.
 • identyfikowania użytkownika jako zalogowanego na naszej stronie.
 • zapewnienia, że użytkownik łączy się z odpowiednią usługą na naszej stronie internetowej podczas wprowadzania zmian w sposobie funkcjonowania strony.

Pliki cookie, które określiliśmy jako „niezbędne“, NIE będą wykorzystywane do:

 • gromadzenia informacji, które mogłyby być wykorzystywane do reklamowania użytkownikowi produktów lub usług.
 • zapamiętywania preferencji użytkownika lub nazwy użytkownika po zakończeniu aktualnej wizyty.

Zaakceptowanie tych plików cookie stanowi warunek poprawnego korzystania ze strony internetowej. Jeżeli zatem użytkownik nie wyraża zgody na ich stosowanie, nie jesteśmy w stanie zagwarantować użytkownikowi bezpieczeństwa lub przewidzieć, w jaki sposób nasza strona będzie działać w trakcie wizyty.

Poprawiające wydajność
Cookie „poprawiające wydajność“ gromadzą informacje dotyczące sposobu korzystania z naszej strony internetowej przez użytkownika, np. informacje na temat odwiedzanych stron oraz wystąpienia ewentualnych błędów. Te pliki cookie nie zbierają żadnych informacji, które mogłyby służyć do zidentyfikowania użytkownika – wszystkie zgromadzone informacje są anonimowe i służą tylko do tego, aby pomóc nam poprawić funkcjonowanie naszej strony internetowej, poznać zakres zainteresowań naszych użytkowników i zmierzyć skuteczność naszej reklamy.

Wykorzystujemy pliki cookie poprawiające wydajność do:

 • zebrania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z naszej strony internetowej.
 • sprawdzenia skuteczności naszych reklam (nie wykorzystujemy tych informacji do kierowania reklam do naszych użytkowników podczas ich wizyt na innych stronach internetowych).
 • informowania partnerów, że jeden z naszych gości odwiedził również ich stronę internetową. Może to dotyczyć informacji na temat kupionych produktów. Dzięki temu nasi partnerzy mogą doskonalić swoją stronę internetową, ale nie zezwalamy naszym partnerom na ponowne wykorzystanie tych informacji do dalszej reklamy.
 • wspomagania doskonalenia naszej strony poprzez sprawdzanie ewentualnie występujących błędów.
 • testowania różnych wyglądów naszej strony.

Pliki cookie, które określiliśmy jako „poprawiające wydajność“, NIE będą wykorzystywane do:

 • gromadzenia informacji, które mogłyby być wykorzystywane do reklamowania użytkownikowi produktów lub usług na innych stronach internetowych.
 • zapamiętywania preferencji użytkownika lub nazwy użytkownika po zakończeniu aktualnej wizyty.
 • kierowania reklam do użytkownika na żadnej innej stronie internetowej.

W niektórych przypadkach niektórymi z tych plików zarządzają osoby trzecie w naszym imieniu, ale nie zezwalamy osobom trzecim na wykorzystywanie plików cookie w jakichkolwiek innych celach niż cele wymienione powyżej.

Korzystanie z naszej strony oznacza, że użytkownik akceptuje stosowanie plików cookie „poprawiających wydajność“.

Zaakceptowanie tych plików cookie stanowi warunek poprawnego korzystania ze strony internetowej. Jeżeli zatem użytkownik nie wyraża zgody na ich stosowanie, nie jesteśmy w stanie zagwarantować użytkownikowi odpowiedniego działania naszej strony.

Poprawiające funkcjonalność
Pliki cookie „poprawiające funkcjonalność“ służą do świadczenia usług lub zapamiętywania ustawień w celu podwyższenia jakości wizyty dla użytkownika.

Wykorzystujemy pliki cookie poprawiające funkcjonalność do:

 • zapamiętywania ustawień zastosowanych przez użytkownika, takich jak układ, rozmiar tekstu, preferencje i kolory.
 • zapamiętania, czy użytkownik otrzymał już propozycję wypełnienia ankiety.
 • zapewnienia proaktywnych sesji live chat w celu zaoferowania pomocy technicznej.
 • pokazania użytkownikowi, czy jest zalogowany na stronie.
 • udostępniania partnerom informacji w celu świadczenia usługi na naszej stronie internetowej. Udostępniane informacje mogą być wykorzystywane wyłącznie do świadczenia usług, dostarczania produktów lub funkcji, a nie w jakichkolwiek innych celach.

Pliki cookie zdefiniowane jako „poprawiające funkcjonalność“ nie będą wykorzystywane do kierowania reklam do użytkownika na innych stronach internetowych. Niektórymi z tych plików zarządzają osoby trzecie w naszym imieniu – w takich przypadkach nie zezwalamy osobom trzecim na wykorzystywanie plików cookie w jakichkolwiek innych celach niż cele wymienione powyżej. Użytkownik może kontrolować stosowanie tych plików, ale ich zablokowanie może oznaczać, że nie będziemy mogli oferować użytkownikowi niektórych usług. Istnieje również możliwość, że zablokowanie tych plików cookie zlikwiduje zapamiętywanie informacji o tym, że użytkownik nie chciał korzystać z danej usługi.

Kierujące
Pliki cookie „kierujące“ są powiązane z usługami świadczonymi przez osoby trzecie, na przykład przyciski „Like“ i „Share“. Osoba trzecia świadczy te usługi w zamian za potwierdzenie, że użytkownik odwiedził naszą stronę internetową. Pliki te są często wykorzystywane przez reklamodawców do reklamy kierunkowej online, opartej na zachowaniach użytkowników. Pliki te służą do ustalenia, jaka reklama mogłaby być najlepiej dopasowana do użytkownika, w oparciu o strefy przeglądane przez użytkownika na naszych stronach, adres IP użytkownika oraz jego lokalizację geograficzną. Reklama jest wówczas dostosowana do użytkownika, ale reklamodawcy nie znają jego tożsamości.

Zewnętrzne
W ramach dostarczania użytkownikom najlepszych treści czasami wbudowujemy funkcje, fotografie i nagrania wideo z innych stron. W związku z tym, gdy użytkownik odwiedza stronę zawierającą takie treści, może mieć kontakt z plikami cookie z tych stron internetowych. Osoba trzecia wykorzystuje te pliki cookie do świadczenia usług w zamian za potwierdzenie, że użytkownik odwiedził naszą stronę internetową. Nie kontrolujemy rozpowszechniania tych plików cookie, a użytkownik powinien zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie internetowej danej osoby trzeciej.

Zmiana ustawień przeglądarki

Przeglądarka to oprogramowanie służące do dostępu do Internetu. Najbardziej popularne przeglądarki na rynku to: Microsoft Internet Explorer, Google's Chrome, Mozilla Firefox, Apple Computer's Safari i Opera.

Istnieje wiele metod zarządzania plikami cookie.  Użytkownik może stosować czyszczenie plików cookie, blokowanie, usuwanie i włączanie plików cookie według własnego uznania i w różnych okolicznościach.  Korzystając z różnych komputerów w różnych lokalizacjach, użytkownik musi sprawdzić, czy każda przeglądarka posiada odpowiednie dla niego ustawienia dotyczące plików cookie.

Informacje dotyczące zmiany ustawień przeglądarki w celu zarządzania plikami cookie są dostępne na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/lub http://wszystkoociasteczkach.pl/.

Jak mogę usunąć lub zmodyfikować moje dane osobowe?
W każdej chwili mogą Państwo zmienić lub usunąć z naszej bazy danych dane osobowe, które pozostawili Państwo na naszych stronach internetowych. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać określonych informacji lub chcą zmienić dane osobowe przechowywane w naszej bazie danych, prosimy o przesłanie emaila na adres:discovery@discoveryaktualnosci.pl.

Zmiany w naszej deklaracji o ochronie prywatności
Będziemy informować Państwa o wszystkich zmianach wprowadzanych w tej deklaracji.

Uwagi i skargi użytkowników
Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania i uwagi dotyczące ochrony prywatności i naszych stron internetowych. Wszelkie komentarze i skargi dotyczące ochrony prywatności prosimy kierować na adres:Discovery Polska sp. z o.o. ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa. Można również skontaktować się z nami pocztą elektroniczną na adres: discovery@discoveryaktualnosci.pl